Procedury

Procedury bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym w Starym Wiśniczu


Podstawy prawne zapewniające bezpieczeństwo w przedszkolu:
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r Nr78 poz. 483 – art. 72);
• Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. Nr 256 z 2004r poz. 2572 ze zmianami);
• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z1991r Nr 120 poz. 526);
• Rozporządzenie MEN i S z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. Nr 6 poz. 69);
• Statut Samorządowego Przedszkola w Starym Wiśniczu

WSTĘP

Znajomość podstawowych zasad BHP, regulaminów i procedur jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego nauczyciela. Nauczyciele ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w przedszkolu i podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola.

Definicja przedmiotu procedury.

Bezpieczeństwo - stan bądź proces, gwarantujący istnienie dziecka oraz możliwość jego rozwoju. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla dziecka szczególnie cennego – życia, zdrowia, szacunku, uczuć poprzez oddalenie zagrożenia, lęków, obaw niepokoju i niepewności. Bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu, to zespół czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego poprzez zapewnienie warunków materialnych, psychospołecznych. To także zespół zabiegów metodycznych kształtujących czynną postawę wobec zdrowia.
Dzieciom zapewnione jest bezpieczeństwo:
- podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,
- podczas pobytu w budynku przedszkola,
- w czasie pobytu na placu zabaw,
- podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola,
- podczas wycieczek turystycznych i krajoznawczych,
- podczas realizacji zajęć dodatkowych,
- w czasie zdarzenia wypadkowego,
- poprzez monitorowanie obcych osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola.

Cel główny

Celem głównym wprowadzenia procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Samorządowym Przedszkolu w Starym Wiśniczu jest zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP i Ppoż., określone w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji Ppoż.” obowiązujących na terenie przedszkola.

Kogo dotyczy procedura?
Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor oraz rodzice.

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedury.

1) Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników, za organizację pracy; opracowuje regulaminy i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.
2) Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
3) Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.
4) Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, zobowiązani są znać i przestrzegać procedury zapewnienia bezpieczeństwa oraz przepisy wewnętrzne obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

Opis pracy.

1) Szczegółowe zasady zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunki pobytu w przedszkolu i poza nim określa statut przedszkola;
a) znajomość statutu wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem,
b) rodzice zapoznawani są z zapisami statutu na pierwszym zebraniu organizacyjnych danego roku szkolnego,
c) statut udostępniony jest na stronie internetowej przedszkola i na stronie BIP,
d) rodzice potwierdzają znajomość statutu poprzez podpisanie oświadczenia, najpóźniej do 30 września każdego roku;
2) dyrektor opracowuje regulamin bezpieczeństwa, regulamin korzystania z placu zabaw, regulamin wycieczek i spacerów, instrukcje użytkowania sprzętu na podstawie obowiązujących przepisów;
a) co roku do 31 sierpnia dyrektor przypomina treść w/w dokumentów wszystkim pracownikom przedszkola na zebraniu ogólnym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,
b) nowo zatrudniani pracownicy są zapoznawani z treścią w/w dokumentów z chwilą zatrudnienia w przedszkolu, najpóźniej na drugi dzień od daty zatrudnienia,
c) znajomość statutu, regulaminów i instrukcji, wszyscy pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem,
e) komplet dokumentów dyrektor udostępnia pracownikom w kancelarii przedszkola,
f) dyrektor aktualizuje dokumenty oraz na bieżąco monitoruje stan budynku i terenu przedszkola, a jeden raz w miesiącu dokonuje przeglądu bieżącego pod kątem bezpieczeństwa i higieny. Fakt przeglądu bieżącego dyrektor odnotowuje w arkuszu przeglądu bieżącego,
g) na pierwszym zebraniu, nauczyciele ustalają z rodzicami system umów obowiązujących dziecko w przedszkolu i domu, system nagród i kar oraz sposób przekazywania informacji o zachowaniu dziecka.

Sposób prezentacji procedur.
1. Udostępnienie regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu – segregator dokumentów dostępny dla wszystkich pracowników przedszkola w wyznaczonym miejscu.
2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego (dokumentacja dostępna u nauczycieli poszczególnych grup).

Dokonywanie zmian w procedurach.
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Szczegółowy opis procedur:

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka i mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
2. Rodzice lub opiekunowie powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać je pod opiekę osoby dyżurującej.
3. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat, a także pozostawać do dyspozycji nauczyciela pod wskazanym numerem telefonu w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan wskazuje, że nie jest ono zdrowe.
4. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w czasie zadeklarowanym w umowie o świadczenie usług przedszkolnych, najpóźniej do godziny 8.30. W razie konieczności późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzic zobowiązany jest poinformować telefonicznie o tym fakcie.
5. Dziecko należy odebrać z przedszkola najpóźniej do godziny 16.30. w oddziałach według godz. Zamknięcia.
6. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola powinna potwierdzić ten fakt swoim podpisem na liście odbioru dzieci znajdującej się w szatni przedszkola.
7. Dzieci mogą być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby pełnoletnie, upoważnione na piśmie przez rodziców lub prawnych opiekunów. Upoważnienie to zawiera imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu osobistego. Powyższy dokument jest własnoręcznie podpisany rodzica lub prawnego opiekuna. Wypełnione upoważnienie rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy na początku roku szkolnego.
8. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej pełnoletniej osobie, niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi, dyrektorowi w formie ustnej lub pisemnej.
9. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
10. Nauczyciele oraz pracownicy przedszkola w mają obowiązek sprawdzenia zgodności danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola w dokumencie tożsamości z danymi na pisemnym upoważnieniu rodziców. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
11. Rodzice przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
12. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka. Nauczyciel lub pomoc nauczyciela muszą widzieć i wiedzieć kto odbiera dziecko.
13. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.
14. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, numerów kontaktowych, prawnych opiekunów dzieci.

Procedura postępowania w sytuacji nieodebrania dziecka z przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki (np. będącej pod wpływem alkoholu, narkotyków, zachowującej się agresywnie, która nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa).

1. W przypadku zgłoszenia się po odbiór dziecka osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby, której stan wskazuje na spożycie alkoholu, dziecko nie zostanie oddane pod jej opiekę. Wówczas nauczyciel jest zobowiązany do zorganizowania odbioru dziecka przez inną upoważnioną osobę.
2. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z Policyjną Izbą Dziecka.
3. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w „Procedurach Bezpieczeństwa w Przedszkolu”.
4. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany dyrektorowi przedszkola.
5. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

Procedura dotycząca sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.

1. W przypadku niemożności odebrania dziecka z przedszkola do godziny 16.30 w wyniku zaistniałej sytuacji losowej rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do jak najszybszego poinformowania o tym pracowników przedszkola oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
2. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
3. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
4. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
5. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
a) podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.),
b) zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
6. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
7. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
8. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.

Procedura dotycząca przypadku, odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku.

1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
4. W sytuacji, kiedy oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.
5. W sytuacji, gdy z dzieckiem na terenie przedszkola chce się spotkać osoba nieupoważniona (np. członkowie rodziny) dyrektor lub nauczyciel telefonicznie kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu ustalenia sposobu postępowania.


Procedura dotycząca przypadku, gdy dziecko w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole uległo nieszczęśliwemu wypadkowi.

1. Nauczyciel:
1. Udziela dziecku w miarę możliwości doraźnej pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zapewnia opiekę pozostałym dzieciom.
2. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe.
3. Powiadamia rodziców/prawnych opiekunów dziecka, dyrektora placówki o nieszczęśliwym wypadku.
4. Powiadamia specjalistę do spraw BHP o zdarzeniu oraz sporządza protokół, w którym opisuje przebieg zdarzenia.
2. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:
1. Ocenia sytuację oraz udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
2. Wzywa pogotowie ratunkowe, informuje dyrektora przedszkola.
3. Powiadamia specjalistę do spraw BHP o zdarzeniu oraz sporządza protokół, w którym opisuje przebieg zdarzenia.
3. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:
1. O każdym wypadku zawiadomić niezwłocznie: rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego, organ prowadzący przedszkole, specjalistę do spraw BHP.
2. W sytuacji wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, specjalistę do spraw BHP, organ prowadzący, prokuratora i kuratora oświaty.
3. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
4. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku i sporządzić protokół powypadkowy.
5. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
6. Prowadzić rejestr wypadków.
7. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.


Procedura dotycząca bezpieczeństwa podczas zabaw w sali zajęć w przedszkolu.

1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci jak i jego.
2. Jeśli sala zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu usunięcia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. Natomiast jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci z sali przerywając zajęcia i niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.
3. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeśli musi wyjść, ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego nieobecności przez innego nauczyciela lub pomoc nauczyciela. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali.
4. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
5. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspiruje. Ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
6. Nauczyciel i pomoc nauczyciela w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą żadnych prywatnych rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych jak i telefonicznych. Uwaga nauczyciela jest skupiona wyłącznie na powierzonych jego opiece dzieciach.
7. Pomoc nauczyciela dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
8. Przez cały czas pobytu dzieci w przedszkolu należy zapewnić odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo również przez systematyczne kontrole prowadzone przez personel pomocniczy zabezpieczeń wejść do przedszkola.
9. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie przedszkola oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez dzieci. Codziennie przypominane są umowy właściwego zachowania się dziecka podczas pobytu w przedszkolu.
10. Pomoce nauczyciela przebywają w salach dzieci wykonując zadania opiekuńcze. Przed i po zajęciach wietrzą salę, pomagają nauczycielowi w przygotowaniu sali do zajęć oraz sprzątaniu po zajęciach.
11. Fakt wykonywania przez pomoc nauczyciela czynności porządkowych w pomieszczeniach innych niż sala danej grupy z przynależnymi pomieszczeniami, każdorazowo zgłaszany jest nauczycielowi.
12. Każdy pracownik wykonujący swoją pracę na terenie przedszkola nie może stwarzać zagrożenia dla dzieci, pracowników i innych osób przebywających na terenie przedszkola.
13. Pracownicy obsługi mają obowiązek przechowywać narzędzia pracy i środki czystości w miejscach do tego przeznaczonych, odpowiednio zabezpieczonych przed dostępem dzieci.
14. Wszyscy pracownicy powinni posiadać odpowiednie przeszkolenia z zakresu bhp, ochrony ppoż.
15. Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
16. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące

Procedura dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych w przedszkolu.

1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te zajęcia (nauczyciel religii, itp.).
2. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych wymagających opuszczenia przez dzieci sali, odpowiada prowadzący zajęcia od chwili zebrania dzieci zapisanych na dane zajęcia do momentu przyprowadzenia ich z powrotem i oddanie pod opiekę nauczyciela grupy nad którą sprawuje opiekę.
3. Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawienie dzieci bez opieki.
4. W przypadku konieczności opuszczenia sali zajęć przez prowadzącego zajęcia dodatkowe, opieka nad dziećmi przekazywana jest innemu nauczycielowi lub pomocy nauczyciela, którzy rozprowadzą dzieci do ich grupy.

Procedura dotycząca zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

1. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym od pierwszych dni września nauczyciel zapoznaje dzieci z jego urządzeniami. Przedstawia dzieciom zasady korzystania ze sprzętu ogrodowego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu i korzystania ze sprzętu w ogrodzie.
2. Nauczyciel wychodzi do ogrodu z dziećmi po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu przez pomoc nauczyciela. W sytuacji zauważenia usterek uniemożliwiających zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i zabawy niezwłocznie zgłasza fakt nauczycielowi, a ten niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola i nie korzysta z terenu do czasu usunięcia zagrożenia.
3. Nauczyciel przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z regulaminem bezpiecznego użytkowania placu zabaw.
4. Nauczyciel i pomoc nauczyciela zobowiązani są sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali.
5. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomaga mu pomoc nauczyciela, które są w bezpośrednim kontakcie z dziećmi.
6. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem i organizowania dzieciom warunków do bezpiecznej zabawy.
7. Podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola, udając się tam pod opieką pomocy nauczyciela.
8. W czasie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym bramka musi być zamknięta, każdy nauczyciel ma obowiązek czuwać nad tym.
9. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń, powinny towarzyszyć zabawom wychowanków.
10. Podczas pobytu w ogrodzie, dzieci powinny być ubrane odpowiednio do pory roku i stanu pogody. W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinno być zaopatrzone w nakrycie głowy i w miarę możliwości przebywać w zacienieniu.
11. Dzieci wracają z terenu grupą prowadzoną przez nauczyciela. Po zgromadzeniu podopiecznych nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu znajdują się w zebranej grupie.

Procedura dotycząca zachowania bezpieczeństwa w przypadku zajęć organizowanych poza przedszkolem (m.in. spacery).

1. Przez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się wszystkie formy pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, prowadzone poza budynkiem i terenem przedszkolnym.
2. Nauczyciel i pomoc nauczyciela sprawdzają przed każdym wyjściem z budynku czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane do pory roku i panujących warunków pogodowych, a stan ubrania każdego dziecka nie budzi zastrzeżeń.
3. Nauczyciel przed wyjściem z dziećmi na spacer, pieszą wycieczkę w pobliskie tereny pozostawia kartę spaceru wypełniając dane: dzień, miejsce, godzinę wyjścia z przedszkola i powrotu, liczba dzieci oraz osoby odpowiedzialne za opiekę. Potwierdza wpis czytelnym podpisem.
4. Uwzględniając w szczególności cel dydaktyczny i miejsce zajęć, zapis powinien być także umieszczony w dzienniku zajęć przedszkola.
5. W trakcie trwania spaceru lub wycieczki pieszej w pobliskie tereny nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc nauczyciela.
6. W przypadku nieobecności pomocy nauczyciela danej grupy, udział w spacerze, wycieczce bierze inna pomoc nauczyciela, wyznaczona przez dyrektora przedszkola.
7. Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.
8. W trakcie trwania spaceru, pieszej wycieczko dzieci idą parami w kolumnie para za parą. Opiekunowie idą: jeden na początku trzymając za rękę dziecko z pierwszej pary, drugi na końcu trzymając za rękę dziecko z ostatniej pary.
9. Opiekunowie asekurują dzieci idąc zawsze od strony jezdni.
10. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel jest zobowiązany zatrzymać grupę i przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
11. Dzieci podczas wyjść muszą być ubrane w kamizelki odblaskowe – w miarę możliwości.
12. W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w spacerze, wycieczce pieszej, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodziców o zaistniałej sytuacji. Dziecko może czekać na przybycie rodzica w innej grupie.

Procedura dotycząca zachowania bezpieczeństwa dzieci podczas wycieczek.

1. Organizatorem całodziennej wycieczki jest Przedszkole, przy współpracy z Radą Rodziców.
2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności.

Organizator wycieczki:
1. Przedstawia dyrektorowi przedszkola program wycieczki.
2. Sprawdza miejsce i ofertę.
3. Opracowuje cele, program i harmonogram wycieczki, zapoznaje z nim wszystkich uczestników i opiekunów.
4. Z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem umawia z przedstawicielem policji datę i godzinę sprawdzenia stanu technicznego autobusu, którym mają podróżować dzieci.
5. Czuwa nad sprawnym i bezpiecznym transportem dzieci do miejsca przeznaczenia.
6. Zabezpiecza dane uczestników wycieczki: lista nazwisk, numer pesel dzieci i osób uczestniczących jako opiekunowie, zgody rodziców na wyjazd dziecka na wycieczkę, karta wycieczki wypełniona przed wyjazdem i podpisana przez wszystkich opiekunów i dyrektora placówki).
7. Kontroluje organizację wycieczki oraz obowiązującą dokumentację.
8. Zapoznaje wszystkich uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
9. Organizator i opiekunowie sprawują nadzór nad odbiorem dzieci przez rodziców i opiekunów po powrocie z wycieczki.
10. Sprawdza realizację zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych wycieczki.
11. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.

Nauczyciele uczestniczący w wycieczce:
1. Sporządzają listę uczestników wycieczki (imię, nazwisko, numer pesel, telefon kontaktowy do opiekunów dziecka).
2. Sporządzają odpowiedni zapis w dokumentacji grupy (dziennik): cel, program, zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wycieczce.
3. Opiekują się dziećmi od chwili przekazania dzieci przez rodziców, rozpoczęcia wycieczki do momentu odbioru przez rodziców lub opiekunów po przyjeździe z wycieczki. Sprawują opiekę w sposób ciągły.
4. Dbają o właściwy ubiór dziecka, dostosowany do charakteru wycieczki i warunków atmosferycznych.
5. Sprawdzają, czy dzieci siedzą w autobusie wygodnie i bezpiecznie oraz czy nie pozostały w nim po przyjeździe na miejsce wycieczki i po powrocie do przedszkola.
6. Pomagają przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieci z pojazdu.
7. Dbają o pełną wiedzę na temat potrzeb i dolegliwości dzieci, związanych z np. przejazdem autokarem, dietą, lękami dotyczącymi nowych miejsc lub rozłąki z rodzicami i opuszczenie przedszkola. Muszą wiedzieć o ewentualnych możliwościach wystąpienia alergii i postępowania w przypadku jej zaistnienia.
8. Upowszechniają różnorodne formy aktywnego wypoczynku dzieci.
9. Dbają o zaspokajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych wychowanków.
10. Organizują zabawę dzieci, ingerują w konflikty rówieśnicze, odpowiadają za stan zabawek i sprzętów używanych przez dzieci.
11. Ustalają przed wyjazdem (wspólnie z dziećmi) normy i zasady obowiązujące w trakcie pobytu na wycieczce.
12. Przeliczają co pewien czas stan liczebny grupy, także w środkach transportu.
13. W razie zaistniałej sytuacji zagrożenia lub wypadku natychmiast powiadamiają dyrekcję przedszkola, rodziców wychowanków i organizatora wycieczki.
14. Sporządzają pisemną notatkę o przebiegu zdarzenia oraz podjętych działaniach zapobiegawczych lub udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Personel pomocniczy- panie woźne oddziałowe,

1. Zostają na czas wycieczki przydzielone do pomocy w poszczególnych grupach wiekowych (p. kucharki).
2. Dbają o prowiant i pomagają przy posiłkach na wycieczce.
3. Pomagają nauczycielce przy opiece nad dziećmi (pomoc nauczyciela).
4. Dbają o sprzęt zabrany z przedszkola na czas wycieczki.
5. Sprawdzają, czy przy wysiadaniu i wsiadaniu dzieci są bezpieczne.
6. Dbają, aby żadne rzeczy nie pozostały na terenie w którym była organizowana wycieczka i autobusie.
7. Pomagają dzieciom przy czynnościach obsługowo- higienicznych.
8. Nie oddalają się od dzieci i nauczycieli, cały czas pomagając w sprawowaniu bezpiecznej opieki nad przedszkolakami.
9. Współuczestniczą w realizowaniu programu wycieczki.

Organizacja wycieczek przedszkolnych

I. Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) dyrektor szkoły/placówki opracowuje zasady regulujące organizację szkolnych wycieczek/imprez, z uwzględnieniem poniższych aktów prawnych:
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (t.j. Dz. U z 2001 r., Nr 81, poz.889 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zmianami).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się
i uprawiających sporty wodne ( Dz. U. z 1997 r., Nr 57, poz.358).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach ( Dz. U. z 2002 r., Nr 6, poz. 69)

II. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy:
a) wycieczki przedmiotowe (także wyjazdowe imprezy sportowe),
b) wycieczki krajoznawczo – turystyczne
c) imprezy krajoznawczo – turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje, złazy, rajdy, spływy, zloty),

III. W dokumentacji wycieczki/imprezy winny znaleźć się :
 karta wycieczki lub imprezy
 zgody rodziców /prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie niepełnoletnich uczniów,
 program i harmonogram wycieczki/imprezy,
 zadania opiekuna danej wycieczki/imprezy,
 po zakończeniu wycieczki/imprezy – podsumowanie, ocena stopnia realizacji programu wycieczki, rozliczenie finansowe,

a. Wycieczka autokarowa:
 liczebność grupy – minimalnie 1 opiekun na 15 dzieci (nie licząc kierowcy
i pilota/przewodnika); i dostosowana do możliwości technicznych autokaru/liczby miejsc;
 miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie);
 przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe miejsca do siedzenia;
 kierowca powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności technicznej autokaru - ważny przez 6 miesięcy;
 maksymalny czas jazdy jednego kierowcy bez przerwy - 4 godziny 30 minut, czas przerwy w jeździe – zalecane 45 minut;
 postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
tj. na oznakowanych parkingach;
 po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci;
 obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (dzieci nie mogą chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.);
b. Wycieczka piesza:
 w czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu,
 uczestnicy powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca
i warunków atmosferycznych;
 w mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom;
 w lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach;
 opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu);
 przed wyruszeniem sprzed przedszkola uczestnicy powinni być poinformowani
o zasadach poruszania się po drogach i po lesie;


Procedura dotycząca postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia wymagającego przeprowadzenia ewakuacji.

1. W sytuacji wystąpienia pożaru decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.
2. Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności osoba upoważniona.
3. Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić według zasad zawartych w instrukcji przeciwpożarowej.
4. Nauczyciel odpowiedzialny jest przede wszystkim za ewakuację dzieci zgodnie z planem ewakuacji:
- nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi natychmiast po usłyszeniu sygnału alarmowego, bierze ze sobą dziennik zajęć lekcyjnych;
- nakazuje dzieciom poruszać się w szeregu trzymając się za ręce, sam idzie na początku trzymając pierwsze dziecko za rękę, na końcu wychodzi pomoc nauczyciela, która sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia;
- nauczyciel wyprowadza dzieci w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji, sprawdza obecność.
5. Inni pracownicy przedszkola przestrzegają zasad zawartych w instrukcji przeciwpożarowej – ewakuują się oraz zabezpieczają mienie przedszkola.
6. Na terenie przedszkola powinny być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.

Procedura dotycząca monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola.

1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola.
2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o podanie celu wizyty, nazwisko osoby z którą chce się widzieć obca osoba – prowadzi ją do właściwej osoby.
3. Po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika o odprowadzenie interesanta do drzwi. Drzwi przedszkola powinny być zamknięte.
4. W przypadku gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie, np. nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub w czasie jego nieobecności nauczyciela zastępującego dyrektora, który powiadamia policję.

W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na terenie przedszkola.

Postanowienia końcowe.

1. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora.
2. W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.
3. Zgodę lub jej brak na publikowanie wizerunku dziecka w mediach, na stronie internetowej przedszkola rodzice wyrażają w oświadczeniu w formie pisemnej na początku każdego roku szkolnego.
4. W przypadku powstania zdarzenia niebezpiecznego, wypadku, innego wydarzenia grożącego dziecku lub niepokojącego, utrudniającego podjęcie właściwej decyzji pod nieobecność dyrektora każdy pracownik, a zwłaszcza nauczyciele wszystkich grup mają obowiązek natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z dyrektorem przedszkola.
5. W sytuacjach, które nie zostały uregulowane niniejszą procedurą, decyzję o trybie postępowania podejmuje dyrektor przedszkola.

Przedszkolowo.pl logo